Adatkezelési Tájékoztató

weboldal látogatók részére


A humanplus.hu, marketingplus.hu, hozzaadottertek.hu weboldalak (a továbbiakban: Weboldalak) meglátogatásakor illetve a Weboldalakon feltüntetett szolgáltatások igénybevételekor személyes adatok kerülnek átadásra. Az adatok tárolásáról, felhasználásáról és adatkezeléssel kapcsolatos jogokról ebből a dokumentumból tájékozódhat. Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéssel keressen minket az info@humanplus.hu email címen.


Az adatkezelő (mint Szolgáltató) adatai:


név: Human Competence Hungary Kft.

székhely: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 7.

cégjegyzékszám: 01-09-890512

adószám: 14136065-2-43. 

elektronikus elérhetőség: info@humanplus.hu

bankszámlaszám: OTP Bank 11712004-20336257-00000000 

nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék CégbíróságaA Weboldalakon található szolgáltatásokat szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenységi körében eljáró jogi személyek képviselői és egyéni vállalkozók vehetik igénybe (a továbbiakban együtt: vállalkozás, vállalkozások), tekintettel arra, hogy Szolgáltató a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) pontja szerint fogyasztónak nem nyújt szolgáltatásokat. A vállalkozások adatai közérdekből nyilvános adatok, azonban a megrendelés során előfordulhat, hogy az érdeklődő vállalkozás személyes adatokat (is) megad, ezért a Szolgáltató minden esetben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak is. Jelen tájékoztató vonatkozásában ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) aki a vállalkozás Weboldalakon található elérhetőségeket szolgáltatásokkal kapcsolatos érdeklődés vagy megrendelés céljából igénybe veszi, valamint a szolgáltatásokat megrendeli, igénybe veszi.


Jelen szabályzat kialakítása és alkalmazása során Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (továbbiakban: GDPR) szellemében és alkalmazásával, azoknak megfelelve jár el.Adatkezelés a szolgáltatások megrendelése, használata és a Weboldalak látogatása során

Weboldalak látogatásáról és a megrendelt szolgáltatások körében az Adatkezelő által rendelkezésre bocsájtott esetleges egyéb weboldalak látogatásáról és használatáról Szolgáltató látogatottsági adatokat gyűjt. Az adatgyűjtést a Google Analytics eszközzel végzi, amely IP anonimizálási beállításokkal működik, így a látogatás során használt IP cím nem jelenik meg a látogatási statisztikákban.Érdeklődés, ügyfélkapcsolat kialakítása

A megrendelés folyamata a Weboldalak kapcsolat menüpontjában található elérhetőségekre küldött üzenettel indítható.

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel az érdeklődővel visszaigazoló e-mail formájában. Kezelt adatok köre: cégnév, kapcsolattartó, céges e-mail cím, céges telefonszám Adatkezelés jogalapja: érdeklődő hozzájárulása, ajánlatadáshoz, (szerződéskötéshez vezető lépések megtétele.

Adatkezelés időtartama: a megrendelés leadásától számított 1 évig. Adattárolás módja: elektronikus.


Hozzájárulás alapján kezelt adatai kezelésekor az érintett hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.


A Szolgáltatások igénybevétele során Adatkezelő tudomására jutott érdeklődőhöz, ügyfélhez kapcsolható személyes adatokat a hatályos adatvédelmi rendelkezések szerint kezeli. Adatkezelő a Szolgáltatások igénybevételekor Ügyfél munkatársainak személyes adatait, illetve toborzás esetén a jelentkezők személyes adatait Felhasználóknak szóló Adatkezelési Tájékoztató szerint kezeli.


Ügyfélkommunikáció

A Weboldalakon elérhető szolgáltatások iránti érdeklődés során tudomásunkra jutott adatokat kizárólag a szerződés megkötéséhez vezető lépések megtételéhez (kapcsolattartás) használjuk fel. Ha az érdeklődő nem válik szerződéses Ügyféllé, a személyes adatokat – beleértve az elektronikus levélváltást is – töröljük. Az érdeklődők email címét és telefonszámát marketing célokra kizárólag előzetes hozzájárulást követően használjuk fel.


Számlakiállítás

Adatkezelés célja: bizonylat (számla) kiállítása.
Kezelt adatok köre: cégnév, kapcsolattartó, céges e-mail cím, céges telefonszám Ügyfél adószáma/adóazonosító jele. Adatkezelés jogalapja: jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdése). Adatkezelés időtartama: a megrendelés leadásától számított 1 évig. Adattárolás módja: elektronikus adattárolás. A megrendelés teljesítését követően a Szolgáltató számlát állít ki a Felhasználó részére.


Számlák megőrzése

Adatkezelés célja: bizonylat (elektronikus számla) megőrzése.
Kezelt adatok köre: cégnév, kapcsolattartó, céges e-mail cím, céges telefonszám Ügyfél adószáma/adóazonosító jele. Adatkezelés jogalapja: jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés (számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) bekezdése). Adatkezelés időtartama: a számla kiállításától számított 8 évig. Adattárolás módja: elektronikus és papír alapú adattárolás.


Szolgáltató adatkezelése

A Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat – főszabály szerint – nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt kommunikációval és a szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag az érdeklődőt, ügyfelet terheli, aki az adatokat rendelkezésre bocsátotta. Szolgáltató kétség esetén jogosult azonban a érdeklődőnek, ügyfélnek az általa képviselt gazdasági társasághoz vagy egyéni vállalkozóhoz való kapcsolatát a gazdasági társaság közérdekből nyilvános adatként.Megadott adatok megismerésének jogosultsága

Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató ( a Szolgáltató munkatársai) jogosult megismerni, azonban azokat harmadik személyek részére a Szolgáltatóval megkötött szerződés feltételei szerint adják át. (Ez alól kivételt képez, ha bíróság vagy hatóság határozatában kötelezi a Szolgáltatót az adat továbbítására.)

Harmadik fél bevonása kizárólag az Ügyfél hozzájárulásával, a feladat magas szakmai szintű megoldásának a biztosítása érdekében történhet.


Érintett jogai

Érintett ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap – tiltakozás esetén 15 nap – alatt megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Szolgáltató az Ügyfél kérelmét nem teljesíti, döntésében közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait az Ügyféllel.


Érintett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html) fordulhat és panaszt tehet.

Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató az érdeklődők aktivitásáról adatokat gyűjt.


Ha a Szolgáltató a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, akkor erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.


A Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.


Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén a Szolgáltató a GDPR 33. és 34. cikkei szerint köteles eljárni. Szolgáltató nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.


A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfelet e-mailen illetve weboldalán keresztül tájékoztatja.